Loading...
ALGEMENE VOORWAARDEN 2017-12-05T09:42:16+00:00

Showtown Culemborg BV | Beesdseweg 1a | 4104 AW Culemborg | T. 020 3629800
Algemene voorwaarden Showtown Culemborg BV
KvK nummer: 66158435
Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze van toepassing zijn, wordt verstaan onder:
1. Showtown Culemborg BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan Showtown Culemborg BV een opdracht heeft verstrekt.
3. Overeenkomst; de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Showtown Culemborg BV.
4. Artiest: de artiest (in de meest ruime zin des woord), spreker of musicus, alleen of in groepsverband, die zich jegens Showtown Culemborg BV heeft/hebben verbonden tot het geven van een optreden.
5. Productiedatum: de (eerste) dag waarop de Overeenkomst wordt volvoerd (“de uitvoering van de opdracht plaats vindt”).
6. Locatie/Tijd: de met de Opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van de uitvoering.
7. Opdracht: elke opdracht van Opdrachtgever.
Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hetzij uit overeenkomst, hetzij uit de wet, tussen Showtown Culemborg BV enerzijds en Opdrachtgever anderzijds.
2. Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van hulppersonen of medewerkers van Showtown Culemborg BV.
3. Afwijkende bedingen en/of algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Showtown Culemborg BV zijn aanvaard.
Artikel 3: Offertes, totstandkoming en inhoud overeenkomsten
1. Offertes en prijsopgaven van Showtown Culemborg BV binden Showtown Culemborg BV niet en gelden uitsluitend als uitnodiging aan een potentiële opdrachtgever tot het verstrekken van de opdracht zoals omschreven in de offerte of prijsopgave.
2. Offertes en prijsopgaven van Showtown Culemborg BV hebben een geldigheidsduur van 2 weken.
3. Indien Opdrachtgever naar aanleiding van een offerte of prijsopgave aan Showtown Culemborg BV een opdracht wil verstrekken, dient hij daartoe de door hem ontvangen offerte of prijsopgave voor akkoord getekend aan Showtown Culemborg BV te retourneren.
4. Van de opdrachtgever wordt verwacht dat hij er zorg voor draagt dat degene die namens hem optreedt en/of de offerte of prijsopgave voor akkoord tekent, daartoe gemachtigd is.
5. Na ontvangst door Showtown Culemborg BV van de door Opdrachtgever voor akkoord getekend offerte of prijsopgave, is tussen Showtown Culemborg BV en Opdrachtgever een overeenkomst tot stand gekomen waarvan de inhoud volkomen gelijk is aan inhoud van de getekende offerte of prijsopgave.
6. Enkel en alleen de directie van Showtown Culemborg BV is bevoegd om de overeenkomst te wijzigingen en/of aan te vullen.
Showtown Culemborg BV | Beesdseweg 1a | 4104 AW Culemborg | T. 020 3629800
Artikel 4: Wijzigingen en aanvullingen
1. Indien wijzigingen en/of aanvullingen van de Overeenkomst noodzakelijk blijken te zijn, zulks uitsluitend ter beoordeling van Showtown Culemborg BV, is Showtown Culemborg BV bevoegd de betreffende wijzigingen en/of aanvullingen eenzijdig door te voeren zonder dat daarvoor toestemming van Opdrachtgever is vereist.
2. Voor zover deze wijzigingen en/of aanvullingen meerwerk ten gevolge hebben, zal dit meerwerk worden uitgevoerd voor rekening Opdrachtgever.
3. Dit meerwerk wordt afzonderlijk aan Opdrachtgever gefactureerd.
Artikel 5: Aansprakelijkheid van Showtown Culemborg BV
1. De aansprakelijkheid van Showtown Culemborg BV is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Showtown Cullemborg BV en bedraagt bovendien nooit meer dan het betreffende aan Opdrachtgever gefactureerd bedrag. De polisvoorwaarden van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Showtown Culemborg BV zijn op schriftelijk
verzoek verkrijgbaar.
2. Elke aanspraak van Opdrachtgever jegens Showtown Culemborg BV op vergoeding van schade, dient binnen 8 dagen na de dag waarop Opdrachtgever met de schade bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn aan Showtown Culemborg BV kenbaar te zijn gemaakt. Een rechtsvordering van Opdrachtgever tot vergoeding van schade vervalt in ieder geval na verloop van 6 maanden volgend op de dag waarop de schade is veroorzaakt.
Artikel 6: Aansprakelijkheid van Opdrachtgever
1. Indien Showtown Culemborg BV in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever goederen en materialen beschikbaar stelt, is Opdrachtgever verplicht deze goederen en materialen na beëindiging van de Overeenkomst in dezelfde staat weer aan Showtown Culemborg BV terug te geven.
2. Eventuele schade aan deze goederen en materialen, waaronder begrepen de kosten van herstel, dienen door Opdrachtgever aan Showtown Culemborg BV te worden vergoed.
3. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het handelen en nalaten van alle personen die uit hoofde van de Overeenkomst aanwezig zijn bij de volvoering daarvan.
4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Showtown Culemborg BV lijdt als gevolg van het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever en/of de in artikel 6.3 bedoelde personen.
Artikel 7: Prijzen / betaling
1. Alle prijzen van Showtown Culemborg BV zijn in Euro’s en exclusief BTW.
2. Eventuele veranderingen in BTW tarieven komen ten laste van de opdrachtgever.
3. Voor de volvoering van de opdracht (“de voorstelling”) zend Showtown Culemborg BV de Opdrachtgever een factuur voor de totaalsom (de eindfactuur).
4. De eindfactuur wordt direct nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen door Showtown Culemborg BV aan Opdrachtgever toegezonden en dient binnen 14 dagen na factuurdatum volledig te zijn voldaan.
Showtown Culemborg BV | Beesdseweg 1a | 4104 AW Culemborg | T. 020 3629800
5. Vertraging bij de volvoering van de overeenkomst, veroorzaakt door te late betaling van Opdrachtgever, zijn in alle gevallen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
6. Tot 7 dagen voor aanvang van het evenement kan de opdrachtgever het aantal personen wijzigen. Hierbij geldt een wijziging van 10% kosteloos naar beneden of onbeperkt naar boven (mits de zaalcapaciteit dit toelaat).
7. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen jegens Showtown Culemborg BV voldoet, wordt over het nog te verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente in rekening gebracht. In dat geval is Opdrachtgever bovendien buitenrechtelijke incassokosten aan Showtown Culemborg BV verschuldigd welke gelijk zijn aan 15% van het gevorderde bedrag met een minimum van € 250,-, onverminderd het recht van Showtown Culemborg BV om de werkelijke kosten te vorderen indien deze hoger zijn.
8. Het is Opdrachtgever niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Showtown Culemborg BV, zijn betalingsverplichting op te schorten danwel hetgeen hij verschuldigd is verrekenen met hetgeen hij eventueel van Showtown Culemborg BV te vorderen heeft.
Artikel 8: Annulering / opschorting / uitstel / beëindiging / ontbinding
1. De mogelijkheid voor Opdrachtgever de overeenkomst te beëindigen voor volvoering daarvan, wordt hierbij uitgesloten. Opdrachtgever kan de Overeenkomst (“de voorstelling”) niet annuleren.
2. Showtown Culemborg BV is bevoegd de volvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij gegronde vrees dat Opdrachtgever niet (volledig) aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomsten zal voldoen.
3. Indien Opdrachtgever de volvoering van de Overeenkomst (de voorstelling) uitstelt, wordt dit opgevat als annulering, zoals bedoeld in artikel 7.1. Uitstel is derhalve niet mogelijk.
4. Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever direct in verzuim en is Showtown Culemborg BV bevoegd, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
a. de uitvoering van de overeenkomst te schorten totdat de betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
b. de overeenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te ontbinden;
één en ander onverminderd alle rechten en bevoegdheden welke Showtown Culemborg BV toekomen ingevolge de wet en/of de overeenkomst;
5. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of overlijden van Opdrachtgever, zijn alle overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege beëindigd, tenzij Showtown Culemborg BV binnen redelijke tijd aan Opdrachtgever meedeelt dat zij (verdere) nakoming van (een deel van) de Overeenkomst verlangt; één en ander onverminderd alle overige rechten en bevoegdheden welke Showtown Culemborg BV toekomen ingevolge de wet en/of de overeenkomst;
6. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden ingevolge het bepaalde in artikel 8.4 en/of 8.5, dan wel wordt beëindigd of ontbonden op grond van één of meer omstandigheden welke redelijkerwijs thuishoren in de risicosfeer van Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden: (a) aan Showtown Culemborg BV het volledige loon te betalen, vermeerderd met (b) een vergoeding voor de onkosten voor Showtown Culemborg BV zijn opengevallen bij de volvoering van de Overeenkomst;
Showtown Culemborg BV | Beesdseweg 1a | 4104 AW Culemborg | T. 020 3629800
7. Showtown Culemborg BV is bevoegd haar verplichtingen uit de Overeenkomst per onmiddellijk op te schorten indien:
a. de weersomstandigheden zodanig zijn dat er gevaar te duchten is voor gasten van Showtown Culemborg BV;
b. de voorstelling slecht gedeeltelijk is verkocht, zulks uitsluitend ter beoordeling van Showtown Culemborg B.V.;
c. in al deze gevallen zal in goed onderling overleg met Opdrachtgever naar een oplossing worden gezocht, waarbij Showtown Culemborg BV uitdrukkelijk bevoegd eenzijdig een andere Locatie/Tijd te bepalen;
Artikel 9: Toepasselijk Recht
1. Op elke overeenkomst tussen Showtown Culemborg BV en opdrachtgever is het Nederlands Recht van toepassing.